شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

پیش از اتمام بازسازی شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

پیش از اتمام بازسازی شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

   عمر مفید هر بنا پنجاه سال تخمین زده شده، برای باززنده سازی و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا لزومی به تخریب کامل بنا پیش از اتمام عمر مفید آن نیست.تخريب مداوم منابع طبیعی از طريق بهره برداری بيش از حد و استفاده نادرست از منابع نه تنها توانائی آنرا در توليد منابع اصلی كاهش داده است،بلكه امكان تجديد آنها را نيز محدود نموده است. شرط اوليه پاياماندن اكوسيستم حفظ يكپارچگی و تماميت آن است ، چرا كه در اين حالت مي تواند فشارهايی راكه از سوي بشر به آن وارد شده جبران نمايد و از لحاظ زيستی پويا و مولد باقي بماند.منابع غير تجديدشونده هم بايد به نحو شايسته ای مصرف شوند كه برای نسل های آينده مفيد و دردسترس باقی بمانند،با توجه به لزوم معماری پایدار و توجه فراوان به این موضوع باززنده سازی و بازسازی بناها جزو روش های قابل توجه در عصر فعلی است.

   بامشاوره، اصلاح پلان های قدیمی، مقاوم سازی سازه و استفاده از روش های نوین نوسازی می توان با هزینه ی کمتر عملکرد بهتری را به بنا هدیه کرد. با این کار علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، کمک چشمگیری به حفظ محیط زیست و حفظ منابع طبیعی می نماییم.

گالری قوپرانلو با همکاری شرکت انبوهسازی آلوسار علاوه بر طراحی و اجرا پروژه های ساختمانی ، در راستای  بازسازی،مقاوم سازی سازه و نوسازی واحد های مسکونی و تجاری فعالیت می نماید. پس از بازدید و برداشت بنای شما چند نمونه ی پیشنهادی به شما ارایه می شود . پس از تایید طرح مورد نظر تا اتمام اجرا همراه شما هستیم . در نمونه های موجود بسیاری از موارد طراحی شده توسط طراح،بنا به نظر و سلیقه ی کارفرما تغییر کرده است.هدف مارضایت خاطر و اطمینان مشتریان می باشد.
طراح و ناظر اجرایی : الهام قوپرانلو