شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

پیش از اتمام بازسازی شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

پیش از اتمام بازسازی شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

شهرک دریاکنار خیابان سیزدهم

برای بازسازی و نوسازی واحد های مسکونی و تجاری شما همراهتان هستیم . پس از بازدید و برداشت بنای شما چند نمونه ی پیشنهادی به شما ارایه می شود . پس از تایید طرح مورد نظر تا اتمام اجرا همراه شما هستیم . در نمونه های موجود بسیاری از موارد طراحی شده توسط طراح بنا به نظر و سلیقه ی کارفرما تغییر کرده است.
طراح و ناظر اجرایی : الهام قوپرانلو

#بازسازی# نوسازی#ویلاسازی#شهرک های ویلایی#شمال ایران#اجرا#طراحی