“همه به ملاقات آینه می رویم.” کاریکلیماتور. پرویز شاهپور.

پاسخگوی شما خواهیم بود